Политика за поверителност

Настоящата Политика за поверителност е изготвена от “Ауто Финес” ЕООД, със седалище и адрес на управление в Общ Варна, с.Каменар 9102, ул Васил Левски 26, ЕИК 103859388

“Ауто Финес” ЕООД в качеството си на администратор на лични данни носи отговорност за обработването на личната Ви информация на настоящия уебсайт. В настоящата Политика за поверителност ние описваме как събираме, съхраняваме и използваме информация за лицата, посещаващи този уебсайт („Лични данни”), как използваме Личните Ви данни и дава информация за предприетите от нас действия по зачитане правата Ви по отношение на Вашите личните данни.

Имайте предвид, че можем периодично да променяме, изменяме, допълваме, съкращаваме или актуализираме по друг начин настоящата Политика за поверителност, като съответната нова версия ще бъде публикувана на този уебсайт.

I. Изявление за защита на личните данни

 1. Изявлението за защита на личните данни е предназначено да защити идентификацията на нашите потребители. Можете да разглеждате страниците на уебсайта свободно, без да сте длъжни да попълвате регистрационните форми и да въвеждате каквито и да било лични данни. В случай, че решите да използвате някои от специализираните ни модули и услуги, необходимо е да публикувате желаните от нас лични данни, за да извършим услугата, която сте заявили, но личните Ви данни продължават да бъдат защитени. Подчертаваме, че събираме данни, които са необходими за извършване на желаната услуга, като в този процес използваме изключително онези данни, които сме получили директно от вас.

II. Осигуряване безопасност на данните

 1. Приоритетна цел на уебсайта на “Ауто Финес” ЕООД е да гарантира на своите потребители разумно ниво на безопасност на личните данни. Това се отнася за всички персонални данни, посочени при онлайн регистрацията, както и всички останали, вписани по един или друг начин в уебсайта.

III. Какви Лични данни обработваме и за какви цели?

 1. За повечето от нашите услуги не е необходима никаква форма на регистрация, което Ви дава възможност да посещавате уебсайта ни, без да ни информирате кой сте. За някои услуги обаче може да е необходимо да ни предоставите Лични данни, като например името Ви или името на Вашата фирма, е-мейл адрес и телефонен номер. Възможно е да събираме и използваме Лични данни, за да Ви предоставим продукти или услуги, да фактурираме продукти и услуги, които искате, да предлагаме продукти и услуги, за които смятаме, че могат да представляват интерес за Вас (когато са изпълнени законовите предпоставки за това), или за да комуникираме с Вас с друга цел, която е видна от обстоятелствата или за която Ви информираме при събирането на Лични данни от Вас. Основанията, въз основа на които най-често обработваме личните Ви данни са вашето съгласие, изпълнението на договор, по който сте страна, изпълнение на законово задължение или за целите на легитимните интереси на “Ауто Финес” ЕООД.

IV. Лични данни, използвани с цел анализ потреблението на уебсайта:

 1. Възможно е да събираме и обработваме информация за посещенията Ви на този уебсайт, например, страниците, които посещавате, уебсайта, през който достъпвате, и някои от търсенията, които извършвате. Ние използваме тази информация, за да подобрим съдържанието на сайта и да съберем обобщена статистика за лицата, които ползват сайта ни, за вътрешни цели във връзка с прочуването на пазара. В този процес е възможно да инсталираме „бисквитки“, които събират информация за наименованието на домейна на потребителя, Вашия доставчик на интернет услуги, операционната Ви система, както и датата и часа на достъп. „Бисквитка“ е малък информационен елемент, изпращан до браузъра Ви и съхраняван в твърдия диск на компютъра Ви. Бисквитките не увреждат компютъра Ви. Можете да настроите браузъра си да Ви уведомява, когато получите „бисквитка“, което ще Ви позволи да решите дали искате да я приемете или не. Имате възможност и изцяло да се откажете да получавате бисквитки. Ако обаче не приемете бисквитките, няма да можете да ползвате пълната функционалност на софтуера на браузъра Ви, както и на нашия уебсайт.
 2. Възможно е да използваме редица технологии на различни доставчици, за да поддържаме функциите за уеб анализ и проследяване на потребителите, включително технологии на доставчиците, изброени по-долу. Ако желаете да изключите или контролирате начина, по който се използват тези технологии, моля да ни информиране на следния е-майл адрес: office@autofines.bg.
 3. Възможно е да използваме данните Ви за търговски цели, включително за одити, за мониторинг и предотвратяване на измами, нарушения и други потенциални злоупотреби с нашите продукти и услуги, както и с цел внасяне на изменения в предлаганите от нас услуги. Възможно е също така да използваме данните Ви по начин, който считаме за необходим или уместен:
 •  по силата на действащите законови разпоредби;
 • с оглед спазване на съдебни разпореждания;
 • за да отговорим на искания от страна на публични органи и държавни власти, включително публични органи и държавни власти извън държавата, в която пребивавате;
 • за да прилагаме общите си условия;
 • за да защитим своите операции или тези на свързаните с нас лица;
 • за да защитим своите права, неприкосновеност, сигурност и имущество и/или тези на свързаните с нас лица, Вашите такива или тези на трети лица;
 • за да получим съответната правна защита или да ограничим вредите, които може да претърпим.

V. Кога и на кого разкриваме Вашата информация?

 1. Настоящата Политика за поверителност описва обстоятелствата, при които е възможно да споделим Личните Ви данни. Възможно е да разкрием Личните Ви данни на други свързани лица на “Ауто Финес” ЕООД по цял свят, които са съгласни да ги третират съгласно настоящата Политика за поверителност. Възможно е също така Лични данни да бъдат предавани на трети лица, които действат от наше име, за по-нататъшна обработка съгласно целта(целите), за която(които) са събрани първоначално, или за да бъдат обработвани законосъобразно по друг начин, като например доставка на услуги, оценка на полезността на този уебсайт, маркетинг, управление на данни или техническа поддръжка.
 2. Тези трети лица са договорили с нас да използват Лични данни само за договорената цел и да не продават Личната Ви информация на трети лица, както и да не ги разкриват на трети лица, освен съгласно изискванията на закона, разрешеното от нас или посоченото в настоящата Политика за поверителност.
 3. Възможно е също така събраните от Вас Лични данни да бъдат предадени на трето лице, в случай че търговската дейност на този сайт или част от нея и клиентските данни, свързани с нея, са предмет на продажба, възлагане или прехвърляне, в който случай ние ще изискаме от купувача, правоприемника или приобретателя да третира Личните данни съгласно настоящата Политика за поверителност.
 4. Освен това възможно е Лични данни да бъдат разкрити: на трето лице, ако сме длъжни да го направим по силата на приложим закон, съдебно разпореждане, призовка или правителствен акт; ако добросъвестно считаме, че разкриването е необходимо с оглед защита на законови права, сигурността и целостта на настоящия уебсайт, с оглед защита на Вашата безопасност и тази на другите; като част от наказателно или друго правно разследване или производство в страната или чужбина; на трети лица, консултанти и други организации в разумно необходимата степен за напредването или преминаването към преговори или сключване на корпоративни или търговски сделки.

VI. Как защитаваме Личните Ви данни?

 1. Използваме подходящи технически, административни и физически предпазни мерки за защита на информацията, събирана посредством настоящия уебсайт. За съжаление никоя организация не може да гарантира абсолютна сигурност на информацията, особено информация, която се предава по интернет.

VII. Как боравим с информация от лица, ненавършили 14 години?

 1. Нашият уебсайт не е предназначен за деца. Не събираме съзнателно лични данни от деца, ненавършили 14 години. Ако все пак се наложи на дете под 14 години да ползва някоя от формите на нашия уебсайт, които изискват предоставяне на лични данни, то функционалностите на уебсайта следва да бъдат използвани от родител/настойник от името на детето.

VIII. Колко дълго съхраняваме Лични данни?

 1. Съхраняваме Личните Ви данни само за периода, необходим за осъществяване на целите, за които са събрани, или за спазване на законовите или регулаторните изисквания. При Ваше искане, ще Ви предоставим по-детайлна информация.

IX. Какви права имате и как можете да ги упражните? 

 1. При всяко обработване на Лични данни ние вземаме мерки в разумни граници, за да обезпечим, че Личните Ви данни са точни и актуални за целите, за които са събрани. Ще Ви дадем възможност да упражните следните права при условията и до степента, определени в закона.
 2. Ако желаете да се свържете с нас относно използването на Личните Ви данни или за да възразите частично или изцяло срещу обработването на Личните Ви данни, свържете се с нас. Ако сте дали съгласие, може да го оттеглите.
 3. Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от “Ауто Финес” ЕООД при посещение на нашия уеб сайт:
  – Да получите достъп до Вашите личните данни, които “Ауто Финес” ЕООД обработва и да получите копие от тях;При непълнота или неточност в данните, които “Ауто Финес” ЕООД обработва, личните Ви данни да бъдат коригирани;- Да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това. Такива случаи са ако е постигната целта, за която данните са събрани; оттеглили сте съгласието си, когато обработката се базира на съгласие и няма друго законово основание за обработка; данните Ви се обработват незаконосъобразно, и други;- В определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;

   

  – В случаите, когато данните Ви се обработват на основание на легитимен интерес (изброени по-горе в това уведомление), можете да възразите срещу обработването на Вашите лични данни на това основание;

  – Да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат;

  – Да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.

 4. Ние ще отговорим на Вашето искане в най-кратък възможен срок и не по-късно от 30 дни от неговото получаване.
 5. Също така имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това.

X. Свържете се с нас

 1. Ако желаете да се свържете с нас относно начина, по който използваме Личните Ви данни, или желаете да упражните правата си, свързани с неприкосновеността на Личните данни, пишете ни на адрес: office@autofines.bg или на следния физически адрес: “Ауто Финес” ЕООД, Общ Варна с.Каменар 9102 ул Васил Левски 26

XI. Бисквитки

 1. Какво представляват бисквитките?
 2. Бисквитките са малки текстови файлове, които се изпращат към компютъра Ви, когато посещавате даден уебсайт. Бисквитките на уебсайтовете изпълняват редица различни функции като например да Ви позволяват бързо да преминавате от една страница към друга, да съхранявате предпочитанията си и като цяло да подобряват качеството на услугите и функционалностите, които Ви предлага сайтът.
 3. Съгласно Директива 2009/136/ЕО ние можем да съхраняваме бисквитки на Вашето устройство, ако те са от съществено значение за функционирането на настоящия уебсайт, но за съхранение всички останали бисквитки е необходимо Вашето разрешение.
 4. Възможно е уебсайта на “Ауто Финес” ЕООД да използва някои незадължителни бисквитки. Правим го не с цел да проследяваме отделни потребители, нито да ги идентифицираме, а за да получим полезна информация за това как се използва сайта и да продължим да ги подобряваме в полза на потребителите. Без информацията, която получаваме от използващите въпросните бисквитки системи, няма да сме в състояние да Ви предлагаме услугите си.
 5. Как да контролирате бисквитките?
 6. Ако не желаете да получавате бисквитки, можете да модифицирате браузъра си така, че да Ви уведомява винаги, когато му се изпращат бисквитки, а можете и изцяло да се откажете да получавате бисквитки. Също така можете да изтриете вече съхранените бисквитки.
 7. Ако желаете да ограничите или блокирате бисквитките на браузъра, които се съхраняват на устройството Ви, отидете в настройките на браузъра. Функцията Help (Помощ) в самия браузър ще Ви информира как да го направите. Друга възможност е да посетите сайта aboutcookies.org, който съдържа подробна информация как да извършите въпросните действия при голям брой десктоп браузъри. Ако обаче не приемате нашите бисквитки, няма да можете да използвате пълната функционалност на софтуера на браузъра Ви, както и на нашия уебсайт.

Настоящиата Политика за поверителност е утвърдена от Управителя на “Ауто Финес” ЕООД и е в сила, считано от 01.06.2019 

Scroll to Top